Algemene voorwaarden –  Happy Kiddo – 1 februari 2022

Welkom bij Happy Kiddo!

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Happy Kiddo maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van Happy Kiddo.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Jij/je: de ouder/voogd die een Happy Kiddo abonnement afsluit voor zijn/haar kind.

Happy Kiddo: de dienst bestaande een maandelijks surprisepakket voor kinderen vanaf 0 jaar. Iedere maand bezorgen wij Het Happy Kiddo-surprisepakket met daarin 4 soorten kinderboeken. Het doel van Happy Kiddo is om lezen van jongs af aan te stimuleren en wij willen de kinderen in Nederland verrassen met leuke kinderboeken.

Materiaal:  al het materiaal en alle informatie op de Website en in de maandelijkse Happy Kiddo surprisepakketten.

Intellectuele eigendomsrechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Onze/ons/wij: Happy Kiddo KvK-nummer: 80164099
Overeenkomst: de overeenkomst die je met ons sluit wanneer je een doorlopend Happy Kiddo abonnement afneemt.

Privacy Statement: het Privacy Statement van Happy Kiddo, beschikbaar via de website; dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden;

Website: de website van Happy Kiddo zoals bereikbaar via www.happykiddo.nl

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en worden tijdens het bestelproces onder je aandacht gebracht. Indien je de Happy Kiddo blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om het gebruik van Happy Kiddo te staken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden die jij hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling te plaatsen op de Website en bevestiging van de bestelling door ons per e-mail. Of de Overeenkomst komt tot stand door een telefonisch akkoord bij een medewerker binnendienst van Happy Kiddo; om je verrassingspakket van Happy Kiddo als doorlopend abonnement van Happy Kiddo te ontvangen. Overige manieren voor aanmelden zijn op termijn ook mogelijk.

3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om:

·        de Happy Kiddo dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;

·        de inhoud van het Happy Kiddo verrassingspakket en de Materialen te publiceren, reproduceren, door te verkopen en/of op enige wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden;

·        inbreuk te maken op onze rechten en/of de rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten;

·        virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan de Website of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;

3.4 Wij behouden ons het recht voor om Happy Kiddo aan te passen en/of procedurele en technische wijzingen en/of verbeteringen door te voeren, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van jou op schadevergoeding en/of restitutie en/of aansprakelijkheid van ons.

3.5 Je aanvaardt dat de Website te weten: www.happykiddo.nl en Het Happy Kiddo-surprisespakket alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals je die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Wij sluiten uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1 Voor het Happy Kiddo abonnement, gelden de prijzen die op het moment van bestellen worden gehanteerd en aangegeven op de Website, per telefoon, in off-line media, televisie of elke andere mogelijkheid tot uiten van reclame voor de onderneming Happy Kiddo.

4.2 Betaling geschiedt via iDEAL indien het een aanmelding betreft via de website www.happykiddo.nl Indien het een telefonische aanmelding betreft; dan geschiedt het maandelijks via automatische incasso; de consument geeft hier toe telefonisch akkoord zodat wij de afschrijving laten verrichten van het IBAN nummer van de desbetreffende klant.

4.3 Het staat ons vrij de dienstverlening en/of de levering van de Happy Kiddo surprisepakket op te schorten, (tijdelijk) te beperken, of te staken en/of de Overeenkomst te ontbinden indien je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet.

4.4 Indien het door jou verschuldigde bedrag niet van de door jou opgegeven rekening kan worden afgeschreven, dan wel je niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, ben je automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim ben je rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Wij kunnen besluiten de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal € 40,-.

Artikel 5 – Levering

5.1 Het Happy Kiddo surprisepakket wordt elke maand afgeleverd op het door jou opgegeven adres.

5.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste bezorgadres bij het plaatsen van je bestelling. Als je verhuist, dien je je nieuwe adres zelf tijdig door te geven. Dit kan via info@happykiddo.nl

5.2 Wij streven ernaar Het Happy Kiddo surprisepakket maandelijks in de laatste week van de maand te verzenden. Verwachte leverdata zijn slechts indicatief en nimmer fataal.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van de Het Happy Kiddo surprisepakket gaat op jou over op het moment dat Happy Kiddo in jouw feitelijke beschikkingsmacht is gebracht.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Happy Kiddo, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website en het Materiaal, berusten bij ons of onze licentiegevers.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geven wij je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en het gebruik van Happy Kiddo, enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de Het Happy Kiddo surprisepakket, de Website te kopiëren en/of elders te publiceren.

6.3 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten, zoals het registreren van domeinnamen en/of merken die lijken op, of identiek zijn aan, enig teken waarop wij Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Je zal de Website niet downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaar maken voor andere doeleinden dan genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden.

6.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 7 – Privacy

7.1 Tijdens jouw gebruik van Happy Kiddo, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Deze persoonsgegevens zullen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving AVG worden verwerkt.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

8.1 Als je een Happy Kiddo abonnement afsluit; zal dit elke maand automatisch worden verlengd en doorlopend zijn.

8.2 Het abonnement kun je op ieder moment tijdens de looptijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt je abonnement stopzetten door een e-mail te sturen naar info@happykiddo.nl
a. Als voorbeeld: Indien je de Happy Kiddo bag wilt opzeggen per 1 december 2021, dien je dit minimaal 1 maand voor die datum (uiterlijk 1 november 2021) op te zeggen en zal jouw abonnement niet automatisch worden verlengd.

8.3 Wij zijn gerechtigd de Overeenkomst met jou op te zeggen indien en vanaf het moment dat Het Happy Kiddo surprisepakket niet langer geleverd kan worden of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

Artikel 9 – Bedenktijd

9.1 Als je consument bent, kun je binnen veertien (14) dagen na ontvangst van je eerste Happy Kiddo- surprisepakket de Overeenkomst ontbinden. Onder consument wordt hier verstaan de gebruiker die een natuurlijk persoon is en gebruik maakt van Happy Kiddo voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Wij kunnen vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht die reden(en) op te geven.

9.2 Je bent verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met Het Happy Kiddo verrassingspakket en met de verpakking. Je mag Het Happy Kiddo surprisepakket slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Happy Kiddo vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je Het Happy Kiddo surprisepakket slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

9.3 Als je gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, kun je je dit binnen de bedenktermijn doen door middel van een e-mail te sturen naar info@happykiddo.nl

9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Artikel 10 – Garanties en vrijwaringen

10.1 Je erkent en aanvaardt dat Happy Kiddo uitsluitend geschikt is voor kinderen vanaf 0 jaar en dat Het Happy Kiddo surprisepakket bedoeld is om onder toezicht van volwassenen te worden gebruikt op een manier die passend is bij de leeftijd van het betrokken kind. Je garandeert dat je dit toezicht zult (laten) houden.

10.2 Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, deugdelijkheid en bruikbaarheid van Het Happy Kiddo surprisepakket. Wij geven echter geen garanties ter zake.

10.3 Jij bent jegens ons aansprakelijk voor, en vrijwaart ons tegen, alle schade en kosten die wij lijden of maken ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door jou, (ii) enig handelen van jou of de onder jouw toezicht vallende kinderen bij het gebruik van Happy Kiddo of (iii) een onrechtmatige daad. Alle door ons gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van de Website en/of Het Happy Kiddo surprisepakket.

11.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor schade als gevolg van het aanbieden van Happy Kiddo uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

11.3 Indien wij aansprakelijk zijn jegens jou voor schade uit welke hoofde dan ook, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die je lijdt als gevolg van een aan ons toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid van ons onder de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het maandelijkse bedrag dat je aan ons hebt betaald voor de het Happy Kiddo surprisepakket.

11.4 Wij zijn in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

11.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onszelf of onze leidinggevenden.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ons indien sprake is van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van de voor de levering van Het Happy Kiddo surprisepakket cruciale medewerkers, tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of leveranciers, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en elk mogelijke andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 13 – Diversen

13.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Happy Kiddo is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen jou en ons worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijf je aan het overblijvende gedeelte verbonden. Wij zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.